Danışma Kurulu

Son Yazılar

Projenin Amacı

iskenderun-korfezi

2010 yılında gerçekleştirilen ayrıntılı hazırlık çalışmaları sonrasında, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Şirketi arasında 27 Aralık 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi – Uygulama Aşaması” başlatılmıştır.

Proje ile Endüstriyel Simbiyoz (ES) yaklaşımının, firmalar arası işbirliği ve dayanışmayı artırarak hem çevresel hem de ekonomik getiriler sağlayan bir mekanizma olarak İskenderun Körfezi’nde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bu bölgesel uygulamadan edinilen deneyimle, kaynak verimliliğini artırarak düşük karbon ekonomisi ve sürdürülebilirlik politikalarına da hizmet edecek, ulusal bir Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın geliştirilmesi için de önemli bir adım atılması öngörülmektedir.

 

ES uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik teknik ve idari altyapının oluşturulması İskenderun Körfezi’nde ES olanaklarının belirlenmesi ve pilot projelerin geliştirilip uygulamaya konulması İskenderun Körfezi’nde ES uygulamalarına yönelik bir veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması Paydaşlar arasında ES uygulamalarının yaygınlaştırılması, bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik iletişimin güçlendirilmesi Ulusal bir ES Programına yönelik uygulama modeli ve planının geliştirilmesi

Proje kapsamında ES olanaklarına yönelik gerçekleştirilecek fizibilite çalışmaları sonucunda pilot projelerin hayata geçirilmesine yönelik ek finansman kaynaklarının sağlanması da öngörülmektedir. Endüstriyel Simbiyoz, pek çok işbirliği ve sinerji alanına, ürün ve hizmet üretiminde kaynak (malzeme, enerji, lojistik, insan kaynağı) verimliliği ve optimizasyonuna işaret etmektedir. Projede farklı simbiyotik ilişkiler araştırılacak, öncelikler kaynak verimliliği, sera gazı azaltımı, atık azaltımı vb. parametreler doğrultusunda belirlenecektir. Proje süresince, bölgedeki firmalar ve diğer yerel ve ulusal paydaşlarla sürekli ve etkin bir iletişim sağlanacaktır. Yüz yüze görüşmeler, çalışma grupları, çalıştaylar ve diğer etkinliklerin yanı sıra başta kamu kurumlarımız ve bölgede etkin olan işletmelerimiz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkin temsilcilerinden oluşan bir Danışma Kurulu ile de işbirliği ve eşgüdüm olanaklarının en yüksek seviyede tutulması hedeflenecektir.